LEMTECH Konsulting - Program ochrony środowiska dla Zielonej Góry


P
ROJEKTY

Program ochrony środowiska dla Zielonej Góry na lata 2004-2015

Prace nad "Programem ochrony środowiska miasta Zielona Góra" polegały na przygotowaniu dokumentu oraz uczestniczeniu w procesie jego opiniowania i uchwalania. Dokument obejmował przede wszystkim:

  • omówienie aktualnego stanu prawnego,
  • analizę dotychczas prowadzonej polityki ochrony środowiska na terenie miasta,
  • ocenę obecnego stanu środowiska (m.in. w zakresie: zanieczyszczenia powietrza, gospodarki wodno-ściekowej, jakości wód powierzchniowych i podziemnych, obciążenia hałasem, gospodarki odpadami, stanu i ochrony zasobów przyrodniczych oraz możliwości wystąpienia poważnych awarii) i infrastruktury komunalnej,
  • długoterminową strategię (na okres 12 lat), w której określono cele i kierunki działań w zakresie poprawy stanu środowiska (z podziałem na: poprawę jakości środowiska, ochronę zasobów przyrodniczych i zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, energii i wody),
  • krótkoterminową strategię działań na najbliższe cztery lata,
  • harmonogram rzeczowym planowanych przedsięwzięć wraz z szacunkowymi nakładami, obejmujący okres 4 lat,
  • organizację zarządzania ochroną środowiska w mieście oraz harmonogram wdrażania programu,
  • omówienie potencjalnych źródeł finansowania działań przewidzianych w programie.

Pełna wersja programu dostępna jest pod adresem internetowym
www.zielona-gora.pl/UMZG/?id=739867&pw=4

Zamawiający: Urząd Miasta Zielona Góra
Termin: 2003

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :