LEMTECH Konsulting - projekty


P
ROJEKTY

STUDIA WYKONALNOŚCI I WNIOSKI O FINANSOWANIE

Studium wykonalności i wniosek do Funduszu Spójności dla projektu "Uporządkowanie Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Raszyn-Faza II Studium wykonalności i wniosek do Funduszu Spójności dla projektu "Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna" faza II" Studium Wykonalności i Program Funkcjonalno-Użytkowy Pilotażowego wdrożenia RIS Dolnej Odry Studium wykonalności i wniosek do Funduszu Spójności dla projektu "Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzenia wód opadowych w Gdańsku" Studium wykonalności i wniosek do Funduszu Spójności dla projektu "Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w gminie Strzegom" Studium wykonalności i wniosek do Funduszu Spójności dla projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Konstantynowa Łódzkiego (faza II)" Studium wykonalności i wniosek do Funduszu Spójności dla projektu "Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Wrocław - przystosowanie do III kl. drogi wodnej" Studium wykonalności i wniosek do Funduszu Spójności dla projektu "Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla subregionu północnego Województwa Śląskiego" Studium wykonalności i wniosek do Funduszu Spójności dla projektu "Modernizacja stopnia Chróścice - przystosowanie do III kl. drogi wodnej" Studium wykonalności i wniosek do Funduszu Spójności dla projektu "Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa Studium wykonalności i wniosek do Funduszu Spójności dla projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap II" Aplikacja do Funduszu Spójności dla projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miasta Zakopane" Aplikacja do Funduszu Spójności i analiza kosztów i korzyści dla zbiornika wodnego Kąty-Myscowa Aplikacja do Funduszu Spójności systemu wodno-ściekowego na terenie Helu Wniosek do MF EOG/NMF na budowę kanalizacji sanitarnej w Gorzycach Studium wykonalności budowy kanalizacji sanitarnej w Gorzycach Ocena wniosków RZGW Kraków do Norweskiego Mechanizmu Finansowego Karta Potencjalnego Przedsięwzięcia dla projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w zlewni Nidzicy" Analiza finansowa opłat za wodę i ścieki gmin Sędziszów, Jędrzejów, Wodzisław, Słupia Jędrzejowska Studium wykonalności drogi w Gliwicach Studium wykonalności rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Jerzmanowicach Studium wykonalności i wniosek do Funduszu Spójności na kanalizację dla Krakowa Studium wykonalności przebudowy stacji uzdatniania wody w Ostródzie Koreferat do studium wykonalności gospodarki wodno-ściekowej dla Jastrzębia Zdroju, Mszany i Gdowa Studium wykonalności sieci kanalizacyjnej w Kluczborku Studium wykonalności i raport o oddziaływaniu na środowisko rozbudowy centrum rekreacyjno-usługowego w Żyrardowie Studium wykonalności przebudowy Książnicy Karkonoskiej Studium wykonalności rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Jerzmanowicach Studium wykonalności modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Limanowej Wniosek do programu SAPARD oraz biznesplan owczarni Dokumentacja przetargowa na rozbudowę kolektora sanitarnego w Jerzmanowicach Studium wykonalności i wniosek do EFRR na budowę kanalizacji w Kluczborku Aplikacja do Funduszu Spójności i studium wykonalności systemu wodno-kanalizacyjnego w Bydgoszczy Ocena studium wykonalności budowy kanalizacji i modernizacji oczyszczalni ścieków w Kluczborku i Lasowicach Wielkich Wniosek do programu SAPARD na budowę sieci kanalizacyjnej w Bobrownikach Wniosek do programu SAPARD na budowę kanalizacji w Klępach Dolnych Wniosek do programu SAPARD na budowę kanalizacji w Białoborzu Wniosek do programu SAPARD na budowę kanalizacji w Falęcinach Nowych Wniosek do programu SAPARD na rozbudowę kolektora sanitarnego w Jerzmanowicach Wniosek do programu SAPARD na budowę kanalizacji w Giebułtowie Studium wykonalności budowy sieci kanalizacyjnej w Strzegomiu Studium wykonalności kanalizacji w Prochowicach Studium wykonalności i biznesplan rozbudowy kompleksu rekreacyjno-usługowego w Żyrardowie Wniosek do programu SAPARD na budowę oczyszczalni ścieków w Jerzmanowicach Procedury umożliwiające powstanie i funkcjonowanie Ukrainian Municipal Development Fund (Ukraina) Biznesplan wykorzystania energii geotermalnej do celów ciepłowniczych w Topusku (Chorwacja)

ANALIZY FINANSOWO-EKONOMICZNE
Opracowanie biznes planu dla przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łodygowicach w spółkę prawa handlowego Analizy finansowo-ekonomiczne w ramach studium wykonalności projektu "Uporządkowanie Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Raszyn-Faza II Analizy finansowo-ekonomiczne w ramach studium wykonalności projektu "Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna" faza II" Analizy finansowo-ekonomiczne w ramach studium Wykonalności projektu Pilotażowego wdrożenia RIS Dolnej Odry Analizy finansowo-ekonomiczne w ramach studium wykonalności projektu "Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzenia wód opadowych w Gdańsku" Analizy finansowo-ekonomiczne w ramach studium wykonalności dla projektu "Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w gminie Strzegom" Analizy finansowo-ekonomiczne w ramach studium wykonalności projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Konstantynowa Łódzkiego (faza II)" Analizy finansowo-ekonomiczne w ramach studium wykonalności dla projektu "Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Wrocław - przystosowanie do III kl. drogi wodnej" Analizy finansowo-ekonomiczne w ramach studium wykonalności projektu "Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla subregionu północnego Województwa Śląskiego" Analizy finansowo-ekonomiczne w ramach studium wykonalności dla projektu "Modernizacja stopnia Chróścice - przystosowanie do III kl. drogi wodnej" Aplikacja do Funduszu Spójności i analiza kosztów i korzyści dla zbiornika wodnego Kąty-Myscowa Biznesplan wraz z wyceną przedsiębiorstwa galwanicznego Wniosek do MF EOG/NMF na budowę kanalizacji sanitarnej w Gorzycach Studium wykonalności budowy kanalizacji sanitarnej w Gorzycach Analiza finansowa opłat za wodę i ścieki gmin Sędziszów, Jędrzejów, Wodzisław, Słupia Jędrzejowska Studium wykonalności drogi w Gliwicach Studium wykonalności rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Jerzmanowicach Studium wykonalności i wniosek do Funduszu Spójności na kanalizację dla Krakowa Analiza ekonomiczno-techniczna gospodarki odpadami komunalnymi w Puławach Symulacja finansowa udziału inwestora komercyjnego w budowie i funkcjonowaniu stopnia wodnego Nieszawa-Ciechocinek Program działalności finansowej zakładu komunalnego w Jordanowie Aplikacja do Funduszu Spójności systemu wodno-ściekowego na terenie Helu Analiza ekonomiczno-finansowa i wycena firmy DOMENA Studium wykonalności przebudowy stacji uzdatniania wody w Ostródzie Studium wykonalności sieci kanalizacyjnej w Kluczborku Studium wykonalności i raport o oddziaływaniu na środowisko rozbudowy centrum rekreacyjno-usługowego w Żyrardowie Studium wykonalności przebudowy Książnicy Karkonoskiej Studium wykonalności rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Jerzmanowicach Studium wykonalności modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Limanowej Wniosek do programu SAPARD oraz biznesplan owczarni Studium wykonalności i wniosek do EFRR na budowę kanalizacji w Kluczborku Wstępne studium wykonalności budowy stopnia wodnego w Nieszawie-Ciechocinku Ocena studium wykonalności budowy kanalizacji i modernizacji oczyszczalni ścieków w Kluczborku i Lasowicach Wielkich Analiza usług komunalnych odprowadzania i oczyszczania ścieków w Prochowice Koncepcja tech.-ekon. skupu biomasy drzewnej dla celów energetycznych Analiza rynku biomasy dla celów energetycznych Biznesplan i montaż finansowy plantacji wierzby energetycznej w Bytomiu Procedury umożliwiające powstanie i funkcjonowanie Ukrainian Municipal Development Fund (Ukraina) Biznesplan wykorzystania energii geotermalnej do celów ciepłowniczych w Topusku (Chorwacja) Biznesplan gminnej spółki w Dobroszycach Analiza finansowa i ekonomiczna inwestycji wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody dla Chojnowa Ocena analizy finansowej kanalizacji w Brzegu Aplikacja do Polsko-Szwajcarskiej Komisji Środków Złotowych dla Nowej Dęby Analiza działalności Bychawskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Analiza funkcjonowania spółki komunalnej w Zawoji
RAPORTY, PROGNOZY I OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi raporty środowiskowe w ramach utrzymania i konserwacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych Raport oddziaływania na środowisko w ramach studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap II" Raport oddziaływania na środowisko infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Krakowa Raport o oddziaływaniu na środowisko rozbudowy oczyszczalni ścieków Ruptawa w Jastrzębiu Zdroju Aplikacja do Funduszu Spójności systemu wodno-ściekowego na terenie Helu Studium wykonalności i raport o oddziaływaniu na środowisko rozbudowy centrum rekreacyjno-usługowego w Żyrardowie Raport oddziaływania na środowisko Regionalnego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Polkowicach Procedury umożliwiające powstanie i funkcjonowanie Ukrainian Municipal Development Fund (Ukraina) Biznesplan wykorzystania energii geotermalnej do celów ciepłowniczych w Topusku (Chorwacja)

PROGRAMY OCHRONY ŚRODOWISKA I PLANY GOSPODARKI ODPADAMI
SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO
OPRACOWANIA Z ZAKRESU OCHRONY WÓD, RETENCJI, DZIAŁAŃ PRZECIWPOWODZIOWYCH
KONCEPCJE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ
Realizacja koncepcji techniczno ekonomicznej modernizacji/rozbudowy sieci wodociągowej dla obszarów zasilanych przez ujęcia wody w gminie Krzeszowice Analiza techniczna (wraz z wielowariantową koncepcją) modernizacji oczyszczalni ścieków w Głogowie Koncepcja - analiza możliwych wariantów gospodarki osadem powstającym w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Mokrej Prawej dla miasta Skierniewice Wielowariantowa koncepcja modernizacji gospodarki osadowej Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Oławie Koncepcja (Master Plan) rozwoju i modernizacji będących w posiadaniu KPWiK Sp. z o.o. w Kraśniku urządzeń (w tym sieci) wodociągowych oraz urządzeń (w tym sieci) kanalizacyjnych Mapa aglomeracji Strzegom na potrzeby studium wykonalności Pomoc techniczna w ramach projektu pn. "Gospodarka wodno-ściekowa w Mysłowicach" Koncepcja przepompowni ścieków Biały Brzeg w Jaworznie Ekspertyza programu funkcjonano-użytkowego "Rozbudowa oczyszczalni ścieków Gdańsk Wschód" Dokumentacja projektowo-kosztorysowa sieci kanalizacyjnej w Wielkiej Wsi Analiza technologiczna Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Nysa Aktualizacja symulacji komputerowej modelowania modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków "Czajka" w Warszawie Ocena koncepcji gospodarki osadowej w Warszawie Koncepcja technologiczna oczyszczalni ścieków w Oławie Audyt środowiskowy oczyszczalni ścieków Kapuściska w Bydgoszczy Badanie osadników wtórnych oczyszczalni ścieków w Oławie Analiza efektywności sieci wodociągowej w Nowej Dębie Ocena technologiczna pracy oczyszczalni ścieków w Skawinie Badanie azotu w oczyszczalni ścieków w Nowej Dębie Analiza techniczna inwestycji ściekowych w Jerzmanowicach Koncepcja realizacji inwestycji wodno-ściekowej w Jerzmanowicach Badanie strat wody oraz plan modernizacji i rozbudowy wodociągów w Svishtov (Bułgaria) Analiza zamknięcia i rekultywacji pól irygowanych w Bydgoszczy-Kapuściskach Badanie strat wody oraz plan modernizacji i rozbudowy wodociągów w Sevelievie (Bułgaria) Komputerowe modelowanie symulatorem BioWin modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków "Czajka" Analiza technologiczna modernizacji oczyszczalni ścieków w Zawoji Analiza technologiczna rozbudowy oczyszczalni ścieków zakładu Nutricia w Opolu Ocena koncepcji modernizacji węzła gazowo-osadowego oczyszczalni ścieków w Białymstoku

PROJEKTY DORADCZO-SZKOLENIOWE
Cykl szkoleniowy "Studium wykonalności (SW) dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Study Tour dla egipskich urzędników najwyższego szczebla Studium wykonalności - szkolenia bezpłatne dla przedstawicieli beneficjentów projektów indywidualnych finansowanych ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz do pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie funduszy europejskich (przedstawicieli instytucji zaangazowanych w realizację NSRO) Study Tour dla Mongolskich samorządowców 2. Międzynarodowa Konferencja IWA "Usuwanie Związków Biogennych ze Ścieków i Wód Poosadowych" Wdrażanie unijnego systemu ekozarządzania i audytu EMAS w Polsce Promocja unijnego systemu ekozarządzania i audytu EMAS w Polsce Przeciwdziałanie poważnym awariom SEVESO II w Polsce Procedury umożliwiające powstanie i funkcjonowanie Ukrainian Municipal Development Fund (Ukraina) Projekt Szkoleniowy PAOW "Realizacja projektów infrastrukturalnych w gminach wiejskich" Wizytu studyjne (study tours) samorządowców z Europy Środkowo-Wschodniej, Kirgistanu oraz Indii
DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
SIWZ wraz z kompletem załączników dla zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Rabce Zdroju przy ulicy Zaryte" SIWZ dla przetargów nieograniczonych na usługi i roboty konieczne dla realizacji projektu pn. "Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Bełchatowa" Dokumentacja przetargowa na przedmiar robót dla kanalizacji w Krakowie Specyfikacja techniczna budowy Kolektora Dolnej Terasy Wisły - Etap I i II Specyfikacje techniczne i przedmiar robót dla budowy kolektora sanitarnego Dolnej Terasy Wisły w Krakowie Dokumentacja przetargowa na rozbudowę kolektora sanitarnego w Jerzmanowicach Dokumentacja przetargowa na budowę i eksploatację parkingu wielopoziomowego w Kielcach Dokumentacja przetargowa na budowę kanalizacji w Stopnicy Dokumentacja przetargowa na budowę kanalizacji w Białoborzu Dokumentacja przetargowa na budowę kanalizacji w Klępie Dolne Dokumentacja przetargowa dla kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Wielowsi Dokumentacja przetargowa na budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków w Wolbromiu Dokumentacja przetargowa na budowę kanalizacji w Potworowie Dokumentacja przetargowa na modernizację kanalizacji w Gliwicach Procedury umożliwiające powstanie i funkcjonowanie Ukrainian Municipal Development Fund (Ukraina) Dokumentacja przetargowa na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Jerzmanowicach Pomoc techniczna w ramach projektu pn. "Gospodarka wodno-ściekowa w Mysłowicach"
STUDIA WYKONALNOŚCI I WNIOSKI O FINANSOWANIE
ANALIZY FINANSOWO-EKONOMICZNE
RAPORTY, PROGNOZY I OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
PROGRAMY OCHRONY ŚRODOWISKA I PLANY GOSPODARKI ODPADAMI
OPRACOWANIA Z ZAKRESU OCHRONY WÓD, RETENCJI, DZIAŁAŃ PRZECIWPOWODZIOWYCH
SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO
KONCEPCJE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ
PROJEKTY SZKOLENIOWE I DORADCZE
DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :