LEMTECH Konsulting - aktualno?ci


A
KTUALNOŚCI

 Opracowanie aktualizacji dokumentacji aplikacyjnej wraz z załącznikami dla projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Zakopane - I etap"
25 października 2018

 Rozpoczęliśmy realizację projektu obejmującego opracowanie aktualizacji dokumentacji aplikacyjnej wraz z załącznikami dla projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Zakopane - I etap" dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach", w szczególności aktualizację wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności i modelu analizy finansowej.

 Przeprowadzenie pogłębionych analiz presji dla jednolitych części wód wskazanych w aktualizacji Programu Wodno-Środowiskowego Kraju na obszarze działalności RZGW w Warszawie
23 października 2018

 Zakończyliśmy realizację projektu obejmującego przeprowadzenie pogłębionych analiz presji dla jednolitych części wód wskazanych w aktualizacji Programu Wodno-Środowiskowego Kraju na obszarze działalności RZGW w Warszawie w tym analizę stanu wód i charakterystyki zlewni JCWP oraz wykonanie badań laboratoryjnych pobranych próbek wody (900 oznaczeń i pomiarów próbek wody).

 Opracowanie Wykazu wielkości emisji i stężeń substancji priorytetowych oraz innych zanieczyszczeń, dla których zostały określone środowiskowe normy jakości na obszarze działania RZGW w Gdańsku
8 październik 2018

 Zakończyliśmy realizację projektu którego zadaniem było opracowanie Wykazu wielkości emisji i stężeń substancji priorytetowych oraz innych zanieczyszczeń, dla których zostały określone środowiskowe normy jakości na obszarze działania RZGW w Gdańsku.

 Sporządzenie wykazu wielkości emisji i stężeń substancji priorytetowych oraz innych substancji powodujących zanieczyszczenie, dla których zostały określone normy jakości na obszarze działania RZGW we Wrocławiu
26 czerwca 2018

 Rozpoczęliśmy realizację projektu dla RZGW Wrocław, którego celem jest sporządzenie aktualizacji wykazu wielkości emisji i stężeń substancji priorytetowych oraz innych substancji powodujących zanieczyszczeni, dla których zostały określone środowiskowe normy jakości dla obszaru działania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Realizacja przewidziana jest do października 2018.

 Aktualizacja dokumentacji dla projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap" finansowanego z POIŚ
28 maja 2018

 Zakres prac obejmuje aktualizację dokumentacji pod kątem rozszerzenia zakresu projektu, w tym aktualizację modelu finansowego i studium wykonalności projektu "Gospodarka ściekowa w Gminie Zielonki - kanalizacja w zlewniach rzek Prądnik, Bibiczanka i Rozrywka".

 Realizacja Raportu z wykonania wojewódzkiego programu ochrony środowiska Województwa Małopolskiego za lata 2016-2017
18 maja 2018

 Opracowanie raportu obejmującego m.in. ocenę stanu środowiska, ocenę realizacji celów i działań zapisanych w Programie, ocenę realizowanych przedsięwzięć strategicznych, weryfikację systemu monitoringu wdrażania Programu Strategicznego Ochrona Środowiska, analizę finansowania zadań środowiskowych na terenie województwa, wykaz najważniejszych inwestycji realizowanych na terenie Małopolski z zakresu ochrony środowiska.

 Wniosek o pożyczkę z NFOŚiGW dla Wieliczki
20 marca 2018

 Opracowanie wniosku o pożyczkę z programu NFOŚiGW "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach" Część 2 - Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla projektu "Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka etap IV".

 Aktualizacja operatu wodno prawnego na ustanowienie stref ochronnych dla ujęcia wody powierzchniowej ze zbiornika "Lubachów" na rzece Bystrzyca wraz z uzyskaniem aktu prawa miejscowego ustanawiającego strefy ochronne
6 luty 2018

 

 Opracowanie dokumentacji na potrzeby ustanowienia obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych dla jeziora Wądół i jeziora Pełcz
29 grudnia 2017

 Opracowaliśmy dokumentację, w tym metodykę w oparciu o którą wyznaczone zostaną obszary ochronne śródlądowych zbiorników wód powierzchniowych w obszarze działania RZGW w Szczecinie oraz metodykę oszacowania kosztów wprowadzenia obostrzeń na tym obszarze.

 Opracowanie raportu z realizacji zadań określonych w "Aktualizacji programu ochrony środowiska w mieście Bielsku-Białej do roku 2016 z perspektywą na lata 2017-2020"
12 grudnia 2017

 Raport był analizą informacji o wykonaniu jakościowym i ilościowym celów i zadań przewidzianych do realizacji w "Aktualizacji programu ochrony środowiska w mieście Bielsku-Białej do roku 2016 z perspektywą na lata 2017-2020".

 Zmiana granic i obszaru aglomeracji Kraków w obrębie Gminy Biskupice z uwzględnieniem inwestycji ściekowych planowanych do realizacji na terenie gminy do 2023 roku
6 października 2017

6 października 2017

 

 Wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia"
4 wrzesień 2017

 

 Wniosek o pożyczkę z NFOŚiGW dla Zabierzowa
24 sierpnia 2017

 

 Przeprowadzenie pogłębionej analizy presji w celu ustalenia przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu wód w obszarze działania RZGW we Wrocławiu
17 lipca 2017

 Wykonaliśmy pogłębioną analizę wraz z kartami charakterystyk jcwp, bazą danych oraz bazą danych przestrzennych.

 Opracowanie dokumentacji przetargowej na roboty budowlane w formule zaprojektuj i wybuduj dla projektu "Gospodarka wodno-kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów"
2 czerwca 2017

 

 Opracowanie biznes planu dla powołania komunalnej spółki prawa handlowego w oparciu o przejęcia dotychczas realizowanych zadań w mieście Jordanów przez Referat Gospodarczo-Komunalny Urzędu Miasta Jordanowa
19 maja 2017

 Biznes plan obejmował analizę techniczną, organizacyjną, personalną i fimamsowo ekonomiczną stanu obecnego i propozycje poprawy poszczególnych elementów pod kątem działalności przyszłej spółki, analizę SWOT, określenie przedmiotu działalności nowej spółki, projekcje finansowe działalności spółki w okresie 15 lat, określenie wysokości taryf za wodę i ścieki w okresie objętym analizą, itp.

 Opracowanie wniosku o pożyczkę do NFOŚiGW na sfinansowanie projektu "Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza IV"
31 marca 2017

 

 2-gie miejsce LEMTECHu w rankingu czasopisma ”Fundusze Europejskie” w kategorii „Liderzy w pozyskiwaniu dotacji na inwestycje w gospodarce wodno-œciekowej”
17 sierpień 2015r

 Nasza firma zajęła 2 miejsce w rankingu prowadzonym przez czasopismo FUNDUSZE EUROPEJSKIE w kategorii „Liderzy w pozyskiwaniu dotacji na inwestycje w gospodarce wodno-œciekowej” z wynikiem 437,75 mln złotych pozyskanych dotacji dla naszych klientów w okresie od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2014r.

więcej informacji

 Z wizytą u Prezydenta RP
3 sierpnia 2015r

 Firma nasza poparła wniosek o nadanie Krzyża Kawalerskiego Orderu Zasługi Krystynie Wolniakowski, współzałożycielce Fundacji Partnerstwo dla Œrodowiska. Z tej okazji, w uroczystoœci nadania odznaczeń w Pałacu Prezydenckim udział wzišł prezes zarzšdu Zbigniew Jędrzejewski.

 Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla Miasta Rzeszowa
27 maja 2015

 Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla Miasta Rzeszowa

 7,5 mln złotych dofinansowania dla Projektu gospodarki ściekowej z POiŚ w Gminie Chełmiec
21 kwiecień 2015

 7,5 mln złotych dofinansowania dla Projektu gospodarki ściekowej z POiŚ w Gminie Chełmiec

 Aktualizacja analizy finansowej dla Bełchatowa
3 kwiecień 2015

 Aktualizacja analizy finansowej dla Bełchatowa

 Wykonanie operatu wodno-prawnego dla oczyszczalni ścieków w Głogowie
31 marzec 2015

 Wykonanie operatu wodno-prawnego dla oczyszczalni ścieków w Głogowie

 Koncepcja gospodarki wodno-ściekowej dla Gminy Skarszewy
28 luty 2015

 Koncepcja gospodarki wodno-ściekowej dla Gminy Skarszewy

 Analiza wskaźnika produktu i rezultatu dla Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
30 grudnia 2014

 Analiza wskaźnika produktu i rezultatu dla Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

 Aktualizacja modelu finansowego dla Gminy Zielonki
9 grudnia 2014

 Wykonaliśmy aktualizację dokumentów aplikacyjnych dla projektu pn.: "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki- III etap" w związku z potwierdzeniem Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania dla projektu w ramach Priorytetu nr 1, działania 1.1. Funduszu Spójności

 Opracowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Œśrodowisko dla RZGW Szczecin
25 listopada 2014

 Na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie opracowaliœmy Strategiczną Ocenę Oddziaływania na œśrodowisko dla nowych warunków korzystania z wód zlewni rzeki Tywy.

 Propozycja zmiany planu aglomeracji Strzegom
20 listopada 2014

 Propozycja zmiany planu aglomeracji Strzegom

 Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Jerzmanowice-Przeginia
31 paŸdziernika 2014

 Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Jerzmanowice-Przeginia

 Analiza techniczno-ekonomiczna przebudowy oczyszczalni œcieków w Zabrzu
3 wrzeœnia 2014

 Na zlecenie Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji opracowaliœmy analizę techniczno-ekonomiczną nakładów inwestycyjnych i eksploatacyjnych oraz opis przedmiotu zamówienia dla przebudowy oczyszczalni œcieków w Mikulczyce w Zabrzu.

 Analiza porównawcza procesów przeróbki osadów w Skierniewicach
2 wrzeœnia 2014

 Analiza porównawcza procesów przeróbki osadów w Skierniewicach

 Optymalizacja procesów oczyszczania œcieków w zakładzie Procter & Gamble.
28 sierpnia 2014

 Optymalizacja procesów oczyszczania œcieków w zakładzie Procter & Gamble.

 Szkolenie dla pracowników WFOŒiGW w Krakowie
6 marca 2014

 Przeprowadziliœmy szkolenie dla pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na temat weryfikacji map aglomeracji obejmujących zakres sieci kanalizacji, która może być objęta finansowaniem z Funduszu Spójnoœci.

Raport OOŒ dla oczyszczalni œcieków w Głogowie
3 marca 2014

Opracowaliœmy raport oddziaływania na œrodowisko dla inwestycji “Modernizacja oczyszczalni œcieków w Głogowie polegająca na przebudowie węzła gospodarki osadowej i gazowej, reaktora biologicznego oraz zbiornika fekaliów” i złożyliœmy dokumentację w celu uzyskania decyzji œrodowiskowej.

Konsultacje dla Wielkiej Wsi
3 marca 2014

Udzieliliœmy konsultacji Gminie Wielka Wieœ dotyczącej potencjalnych możliwoœci ubiegania się o œrodki z program operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko na inwestycje wodno-œciekowe pod kątem spełnienia wymogów w ramach istniejącej aglomeracji oraz ewentualnej koniecznoœci dokonania zmian w dotychczasowej aglomeracji

Jeszcze jeden project œciekowy w Chorwacji
17 luty 2014

NajwyraŸniej chorwackie klimaty nam służą gdyż wygraliœmy następny przetarg na realizację studium wykonalnoœci i opracowanie wniosku o finansowanie ze œrodków Unii Europejskiej dla projektu „Budowa kanalizacji œciekowej w aglomeracji Veliki Bukovec. Podobnie jak w przypadku poprzednich projektów chorwackich naszym zadaniem jest opracowanie analizy kosztów i korzyœci projektu.

Studia wykonalnoœci dla projektów œciekowych w Chorwacji
31 styczeń 2014

Doœć mocno zaznaczyliœmy swoją obecnoœć na rynku usług konsultingowych w sektorze wodno-œciekowym w Chorwacji. Wspólnie z partnerami chorwackimi wygraliœmy 4 przetargi na opracowanie studiów wykonalnoœci dla projektów mających na celu poprawę gospodarki wodno-œciekowej w Chorwacji ubiegających się o dofinansowanie z funduszu Spójnoœci Unii Europejskiej.

Wniosek o finansowanie dla RZGW Gliwice
31 stycznia 2014

Na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach opracowaliœmy wniosek o finansowanie dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja œluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej Etap II prace przygotowawcze”.

Studia wykonalnoœci dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Chorwacji
3 stycznia 2014

Zakończyliœmy realizację studium wykonalnoœci dla projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza III” stanowiącego załącznik do opracowanego przez naszych specjalistów wniosku o dofinansowanie tego projektu ze œrodków Funduszu Spójnoœci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko

Analiza możliwoœci zmiany aglomeracji dla MPWiK Kraków
2 grudnia 2013

Na zlecenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie opracowaliœmy analizę możliwoœci zmiany wielkoœci granic aglomeracji Kraków ustalonej rozporządzeniem wojewody Małopolskiego Nr 8/07 z dnia 14.06.2007r.

Rekalkulacja luki finansowej dla MPWiK Jaworzno
18 paŸdziernik 2013

Przygotowaliœmy analizę finansową dotyczącą rekalkulacji luki finansowej oraz częœci H wniosku o dofinansowanie dla projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – Faza I”.

Studium wykonalnoœci dla aglomeracji Biecz
25 wrzesień 2013

Zakończyliœmy realizację studium wykonalnoœci dla projektu pn. „Porządkowanie gospodarki wodno-œciekowej w aglomeracji Biecz” stanowiącego załącznik do opracowanego przez naszych specjalistów wniosku o dofinansowanie tego projektu ze œrodków Funduszu Spójnoœci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko. >>

Ocena aktualizacji Planu Aglomeracji Gminy Zabrze
24 wrzesień 2013

Na zlecenie Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji wykonaliœmy audyt (ocenę ze wskazaniem zalecanych zmian dla usunięcia stwierdzonych wad ) dokumentacji stanowiącej aktualizację Planu Aglomeracji Gminy Zabrze. >>

Projekt dla Żyrardowa ukończony 28 lutego 2013
Wykonaliśmy dla PGK Żyrardów usługę opracowania studium wykonalności projektu utworzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. >>

Projekt dla PWiK Głogów 2 lutego 2013 Nasi specjaliści wykonali projekt przebudowy oczyszczalni ścieków miejskich w Głogowie. W ramach w/w zamówienia firma LEMTECH Konsulting Sp. z o.o. opracowała:

  1. raport o oddziaływaniu na œrodowisko oraz uzyskała decyzję o œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  2. projekt budowlany oraz uzyskała decyzję pozwolenia na budowę
  3. projekty wykonawcze
  4. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
  5. przedmiar robót
  6. kosztorysy inwestorskie.

Kolejny raport dla inwestycji realizowanej w obszarze Natura 2000 31 stycznia 2013
Nasz zespół opracował raport OOś dla inwestycji na cieku będącym w zarządzie ŒZMiUW w Katowicach

Umowy Zakopanego i Jaworzna podpisane!
31 stycznia 2013

Kolejni beneficjenci podpisali umowy dofinansowania projektów , dla których przygotowaliśmy dokumentację aplikacyjną do POIiś. >>

2 raporty dla inwestycji realizowanych w obszarach Natura 2000 3 grudnia 2012
Nasz zespół opracował 2 raporty OOś dla kanałów melioracyjnych będących w zarządzie WZMiUW w Łodzi

Wykonaliśmy prognozę OOś dla Krakowa 26 listopada 2012
Nasz zespół opracował prognozę dla Koncepcji odwodnienia i poprawy bezpieczeństwa powodziowego miasta Krakowa. Prace wykonano w 2 etapach.

Ukończone prace dla RZGW Szczecin15 wrzesnia 2012
Opracowalismy analizę potrzeb i ocenę możliwości ustanowienia obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych w obszarze działania RZGW Szczecin >>

Biznes plan dla przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łodygowicach 20 sierpnia 2012
Zakończyliśmy opracowanie biznes planu dla przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łodygowicach w spółkę prawa handlowego. Zakres zadania obejmował wykonanie analizy technicznej, organizacyjnej, personalnej i finansowo-ekonomicznej stanu obecnego oraz wnioski dotyczące poprawy poszczególnych elementów działalności przyszłej spółki.

Wniosek o pożyczkę WFOŚiGW dla MPWiK Jaworzno31 lipca 2012
Na zlecenie MPWiK sp. z o.o. w Jaworznie rozpoczęliśmy opracowywanie wniosku o udzielenie pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na sfinansowanie wkładu własnego dla dwóch zadań przedsięwzięcia "Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna" faza II. W ramach zadania pełnimy również konsulting.

Koncepcja techniczno-ekonomiczna dla WiK Krzeszowice 13 lipca 2012
Zakończyliśmy dla WiK Krzeszowice sp. z o.o. realizację koncepcji techniczno ekonomicznej modernizacji/rozbudowy sieci wodociągowej dla obszarów zasilanych przez ujęcia wody w gminie Krzeszowice wraz z analizą hydrauliczną w celu diagnozy problemów i niedoborów wody w istniejących lokalnych systemach wodociągowych oraz określenia stopnia i zakresu wymaganego do ich rozbudowy i modernizacji dla zwiększenia efektywności eksploatacyjnej i kosztowej.

Analizy finansowe dla Gminy Zabierzów 11 lipca 2012
Wykonaliśmy aktualizację analizy finansowej dla projektu "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Zabierzów w latach 2008-2009 w aglomeracjach Zabierzów-Balice i Zabierzów -Niegoszowice" zrealizowanego w ramach MRPO

Lemtech ukończył Program Gospodarki Odpadami dla województwa łódzkiego .
29 czerwca 2012
Specjaliści z naszego działu środowiskowego ukończyli prace nad wykonaniem Programu Gospodarki Odpadami 2012 na rzecz Województwa Łódzkiego reprezentowanego przez Marszałka Województwa.

IPPC dla Odlewni Elzamech22 czerwca 2012
Na zlecenie Odlewni Elzamech Sp. z o.o. opracowaliśmy wniosek o uzupełnienie istniejącego pozwolenia zintegrowanego IPPC w związku z koniecznością uzupełnienia pozwolenia o nowe stanowisko emisji zorganizowanej i dwa stanowiska emisji niezorganizowanej.

SIWZ dla planowanego przetargu na modernizacje oczyszczalni w Rabce Zdroju 14 czerwca 2012
Wykonaliśmy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z kompletem załączników dla zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Rabce Zdroju przy ulicy Zaryte" obejmującej ogłoszenie o zamówieniu, instrukcję dla wykonawców oraz wzór umowy.

Ukonczono prace nad Studium i Wnioskiem dla Raszyna 14 czerwca 2012
Zakonczyliśmy opracowanie dokumentacji niezbędnej do wystąpienia z Wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przedsięwzięcia o nazwie: "Uporządkowanie Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Raszyn-Faza II

Strefy ochronne ujęcia wody powierzchniowej dla WiK w Dzierżoniowie 13 czerwca 2012
Dział środowiskowy LEMTECH rozpoczął prace nad przeprowadzeniem procedury mającej na celu ustanowienie stref ochronnych ujęcia wody powierzchniowej ze zbiornika "Lubachów" na rzece Bystrzycy

Ponownie przygotowaliśmy IPPC dla ELZAMECHu 13 czerwca 2012
Dział środowiskowy LEMTECH konczy prace nad wnioskiem o uzupełnienie istniejącego pozwolenia zintegrowanego dla ELZAMECHu Elbląg, które opracowaliśmy w roku 2007.

Program kanalizacji deszczowej Olsztyna 12 czerwca 2012
Przygotujemy program dostosowania kanalizacji deszczowej wraz z alternatywnymi rozwiązaniami ochrony obszarów zagrożonych zalaniem.

Prognoza OOŚ dla Urządu Miasta Krakowa 18 maja 2012
Opracowujemy prognozę dla "Koncepcji odwodnienia i poprawy bezpieczeństwa powodziowego Krakowa"

Analiza dla RZGW Szczecin na półmetku 11 maja 2012
Lemtech jest w połowie prac nad opracowaniem "Analiza potrzeb i ocena możliwości ustanowienia obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych ...

Studium Wykonalności dla MPWiK Jaworzno 18 kwietnia 2012
Opracowaliśmy dla MPWiK sp. z o.o. w Jaworznie komplet dokumentów dla projektu "Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna" faza II zgłaszanego o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w tym studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie. Aktualnie zapewniamy konsulting w zakresie w/w opracowań.

Projekt i kosztorysy dla oczyszczalni w Głogowie 15 kwietnia 2012
Rozpoczęliśmy opracowywanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej przebudowy oczyszczalni ścieków miejskich w Głogowie umożliwiającej dostosowanie obecnego obiektu do parametrów jak dla oczyszczalni o RLM powyżej 100.000.

Raporty środowiskowe Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi 13 kwietnia 2012
W wyniku wygranego przetargu Lemtech wykona dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi raporty środowiskowe w ramach utrzymania i konserwacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych.

Program Małej Retencji dla Woj. Śląskiego 27 marca 2012
Lemtech wykonał Prognozę Oddziaływania na Środowisko dla Programu Małej Retencji Województwa Śląskiego, który opracowujemy na zlecenie Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach.

Wykonaliśmy kolejną analizę techniczno-ekonomiczną budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla MPWiK Wrocław

28 lutego 2012
Ukończylismy analizę techniczno-ekonomiczną budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Cementowej w Wrocławiu.

Wykonaliśmy analizę techniczno-ekonomiczną budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla MPWiK Wrocław27 stycznia 2012
W wyniku procedury przetargowej, przeprowadzonej przez MPWiK LEMTECH Konsulting opracował analizę techniczno-ekonomiczną budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla obszaru zlokalizowanego w rejonie ul. Avicenny we Wrocławiu.

Plan szkoleń na 2012

14 grudnia 2011
Nasi specjaliści kończą prace nad tegorocznymi projektami. Tymczasem serdecznie zapraszamy do sprawdzenia kalendarza szkoleń na rok 2012.

W niecałe 3 lata zdobyliśmy dofinansowania dla projektów wartych 980 mln 255 tys. PLN 4 listopada 2011
W roku 2011 (stan na X 2011) uzyskalismy dofinansowanie dla projektów o łącznej wartości 239 mln 542 tys. złotych! Większość stanowią te dotyczące uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej. Cieszymy się z tych dofinansowań razem z mieszkańcami i władzami Żyrardowa, Łochowa, Helu, Krzeszowic, Strzegomia, Bełchatowa i Konstantynowa Łódzkiego. Ale nie tylko inwestyce wod-kan znajdują się na liście podpisanych umow.

Lemtech wykona dla województwa łódzkiego Program Gospodarki Odpadami.
4 października 2011
W wyniku zakończenia procedury przetargowej wygraną LEMTECH Konsulting, specjaliści z naszego działu środowiskowego rozpoczeli prace nad wykonaniem Programu Gospodarki Odpadami 2012 na rzecz Województwa Łódzkiego reprezentowanego przez Marszałka Województwa.

Studium Wykonalności i Program Funkcjonalno-Użytkowy Pilotażowego wdrożenia RIS Dolnej Odry.
16 września 2011
W wyniku procedury przetargowej, przeprowadzonej przez Ministerstwo Infrwstruktury RP, konsorcjum LEMTECH Konsulting i Akademii Morskiej w Szczecinie przeprowadzi kompleksowe prace zwiazane z przygotowaniem Studium wykonalności i Programu funkcjonalno-użytkowego dla pilotażowego wdrożenia RIS Dolnej Odry.

Analiza techniczna wraz z wielowariantową koncepcją modernizacji oczyszczalni ścieków w Głogowie 4 września 2011
Dział techniczny LEMTECH ukończył analizę techniczną (wraz z wielowariantową koncepcją) modernizacji oczyszczalni ścieków w Głogowie . Celem planowanej modernizacji oczyszczalni jest podniesienie efektywności usuwania azotu ogólnego, dla zapewnienia zgodności z przepisami określającymi warunki wprowadzania do wód ścieków z oczyszczalni ścieków komunalnych o RML powyżej 99.999.

Sprawozdanie z realizacji "Gminnego Planu Gospodarki Odpadami w Gminie Rewal"19 sierpnia 2011
Dział środowiskowy ukończył dla nadmorskiej gminy Rewal sprawozdanie z realizacji "Gminnego Planu Gospodarki Odpadami w Gminie Rewal" w okresie sprawozdawczym: 01.01.2009 - 31.12.2010

Ekspertyza skuteczności działania oczyszczalni chemicznej dla Orlen S.A. 29 lipca 2011
Dział techniczny ukończył dla Orlen S.A. opracowanie "Ekspertyza odnośnie skuteczności działania oczyszczalni łącznie z przepompownią na Terminalu Paliw w Lublinie"

Przegląd ekologiczny krakowskich składów budowlanych Attic 21 czerwca 2011
Przedmiotem pracy był przegląd ekologiczny firmy ATTIC Sp. z o.o. z Krakowa. Zakres opracowania obejmował sprawdzenie prawidłowości w obszarze uregulowania strony formalno-prawnej firmy w odniesieniu do gospodarki odpadami, zdefiniowanie ewentualnych nieprawidłowości oraz wskazanie możliwości ich rozwiązania, w formie harmonogramu działań.

Podpisano umowę na dofinansowanie projektu "Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzenia wód opadowych w Gdańsku 11 maja 2011
LEMTECH ukończył w marcu zadanie opracowywania wniosku o dofinansowanie w ramach POIiŚ wraz z załącznikiem - studium wykonalności dla projektu pn.: "Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzenia wód opadowych w Gdańsku", a już w kwietniu miasto uzyskało dofinansowanie dla tego projektu.

Lemtech zakończył prace dla oczyszczalni w Zabrzu
9 maja 2011

Lemtech opracował program funkcjonalno - użytkowy dla hermetyzacji obiektów i dezodoryzacji powietrza w oczyszczalni ścieków "Śródmieście" w Zabrzu

Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzenia wód opadowych w Gdańsku
24 marca 2011

Opracowywanie wniosku o dofinansowanie w ramach POIiŚ wraz z załącznikiem - studium wykonalności dla projektu pn.: "Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzenia wód opadowych w Gdańsku" dobiegło końca.

Pierwszy zakończony w roku 2011 cykl szkoleń
4 lutego 2011

LEMTECH ukończył cykl szkoleniowy "Studium wykonalności (SW) dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013".

Weryfikacja punktowych źródeł zanieczyszczeń dla RZGW Wrocław
12 stycznia 2011

Zakończyła się realizacja zleconego przez RZGW Wrocław zadania "Weryfikacja punktowych źródeł zanieczyszczeń z określeniem rzeczywistej ilości odprowadzanych ścieków oraz ich wizualizacja na mapach dla potrzeb warunków korzystania z wód regionów wodnych", która rozpoczęła sie jeszcze w wakacje roku 2010.

Program Ochrony Środowiska dla Łodzi
8 grudnia 2010
Lemtech zakończył opracowywanie Programu ochrony środowiska dla miasta Łodzi na lata 2010-2014 wraz z prognozą OOŚ.

W 2 lata zdobyliśmy dofinansowania dla projektów wartych ponad 740 mln PLN
1 grudnia 2010
1 grudnia RZGW Wrocław otrzymało od CUPT dofinansowanie 68 mln zł na projekt "Modernizacja stopnia Chróścice - przystosowanie do III kl. drogi wodnej". Oznacza to, że w latach 2009-2010 LEMTECH zdobył dla swych klientów dofinansowania dla projektów o wartości 740.648.000 złotych!>>

Krzeszowice najlepsze w Polsce!
10 listopada 2010

W tegorocznym rankingu "Europejska Gmina, Europejskie Miasto" organizowanym przez: Dziennik Gazeta Prawna, Bank Gospodarki Krajowej i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego gmina Krzeszowice znalazła się na pierwszym miejscu w Małopolsce pod względem pozyskiwania i wykorzystania środków unijnych. 3 listopada w Warszawie odbyło się krajowe podsumowanie konkursu. Ogłoszone wyniki są dla naszej gminy wręcz szokująco pozytywne. Gmina Krzeszowice okazała się najlepsza nie tylko w Małopolsce, ale również w skali kraju.

Prognoza OOŚ dla KGHM
7 października 2010
Opracowalismy Prognozę OOŚ dla inwestycji prowadzonych przez KGHM polska Miedź S.A. >>

Lemtech Konsulting i Study Tour dla egipskich urzędników najwyższego szczebla.
25 lipca - 7 sierpnia 2010
Egipt stojący u progu reform samorządowych zdecydował się skorzystać m.in. z polskich doświadczeń i uzyskać z pierwszej ręki informacje o plusach i minusach naszych rozwiązań w zakresie kompetencji samorządów lokalnych. Goście docenili gościnność polskich samorządowców oraz urodę polskiego deszczowego lata.

Program ochrony środowiska dla miasta Łodzi na lata 2010-2014 wraz z prognozą OOŚ
16 kwietnia 2010

W wyniku złożenia najlepszej oferty w ramach marcowego przetargu Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi, Lemtech opracuje "Program ochrony środowiska dla miasta Łodzi na lata 2010 - 2014 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2015 - 2018" wraz z oceną oddziaływania na środowisko.

72.210.158 PLN dla Bełchatowa na modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej!

1 kwietnia 2010

W dniu 18.03.2010r. w Warszawie została zawarta umowa o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-203/09-00 Projektu "Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa" pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a Zakładem Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bełchatowie. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 153 076 500,00 PLN, w tym VAT 27 085 900,00 PLN. Maksymalna kwota wydatów kwalifikowanych wynosi 84 953 127,51 PLN. Udzielone zostanie dofinansowanie na realizację Projektu w wysokości nie więcej niż 72 210 158,38 PLN .

Studium wykonalności - szkolenia bezpłatne dla beneficjentów indywidualnych oraz instytucji wdrażających zakończone

15 marca 2010

W wyniku przetagu ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Lemtech przeprowadził ogólnopolską akcję szkoleń z zakresu studium wykonalności ,skierowaną będą do dwóch kategorii odbiorców: przedstawicieli beneficjentów projektów indywidualnych finansowanych ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz do pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie funduszy europejskich (przedstawicieli instytucji zaangazowanych w realizację NSRO).

Lemtech Konsulting i Study Tour dla Mongolskich samorządowców.
30 listopada 2009 - 06 grudnia 2009

Grupa samorządowców odwiedziła Polskę w dniach 30.11.2009 - 07.12.2009, by podczas tygodniowego Study Tour poznawać zasady rządzące zapewnieniem usług komunalnych przez samorządy w Małopolsce i na Śląsku.

Zakończyły się starania o pozyskanie dotacji dla Łochowa i Krzeszowic
16 października 2009

Łochów i Krzeszowice, są na etapie ostatnich przygotowan do odebrania dofinansowania z Funduszu Spójności. Jako autorzy studium wykonalności oraz wniosku w obu przypadkach, cieszymy się szczególnie z uzyskanego przez naszych klientów dofinansowania. Obie gminy występowały o dofinansowanie zadań związanych z budową kanalizacji sanitarnej.

Przygotowaliśmy dokumentację przetargową dla Bełchatowa
14 październik 2009

W ramach kolejnych prac na rzecz Bełchatowa Lemtech Konsulting sp. z o.o. opracowała Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego (SIWZ) dla przetargów nieograniczonych na usługi i roboty konieczne dla realizacji projektu pn. "Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Bełchatowa". Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

2. Międzynarodowa Konferencja IWA zakończona z sukcesem
9 września 2009

Na Konferencji "Usuwanie Związków Biogennych ze Ścieków i Wód Poosadowych" w dniach 6-9 września 2009,pojawiło sie ponad 268 delegatów z 37 krajów. Wygłoszono 111 referatów i zaprezentowano 33 postery. Owocem Konferencji jest tom materiałów pokonferencyjnych który liczy ponad 1200 stron. Dla polskiego czytelnika ułatwieniem w korzystaniu z tej wiedzy będa polskie streszczenia pomieszczone w dodatkowym tomie pokonferencyjnym (vide: PUBLIKACJE ).

Zakończyły się starania o pozyskanie dotacji na kanalizację siedmiu wsi gminy Strzegom
25 sierpnia 2009

Wiele lat starań o pozyskanie dotacji na kanalizację siedmiu wsi gminy Strzegom oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków zakończyło się sukcesem. Ukoronowaniem tych wysiłków było podpisanie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o dofinansowanie z Funduszu Spójności zadania pn. "Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w gminie Strzegom", do którego doszło podczas sesji Rady Miejskiej 19 sierpnia 2009 r.

Studium wykonalności - szkolenia bezpłatne dla beneficjentów oraz instytucji wdrażających
29 lipca 2009

Na zamówienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Lemtech Konsulting podjąl się przeszkolenia osób reprezentujących beneficjentów indywidualnych projektów kluczowych oraz pracowników instytucji zaangażowanych w realizację NSRO z zakresu sporządzania studium wykonalności. Lemtech proponuje 2 odrebne programy szkoleniowe: dla beneficjentów indywidualnych projektów kluczowych oraz dla pracowników instytucji zaangazowanych w realizacje NSRO.

Koncepcja - analiza możliwych wariantów gospodarki osadem powstającym w Miejskiej Oczyszczalni ścieków w Mokrej Prawej dla miasta Skierniewice
11 maja 2009

Celem koncepcji była analiza możliwych wariantów gospodarki osadami ściekowymi wytwarzanymi w Miejskiej Oczyszczalni ścieków dla miasta Skierniewice, wskazanie wariantu optymalnego oraz formy końcowego zagospodarowania osadów/odpadów po przeróbce.

Sporządzamy opinie eksperckie, dotyczące zgodności z wymogami środowiskowymi projektów drogowych i wodno-ściekowych wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Małopolskiego.
20 kwietnia 2009

W wyniku przetagu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Lemtech Konsulting został wybrany do świadczenia usług eksperckich na rzecz UMWM.
Przedmiotem tego zamówienia jest świadczenie przez Lemtech usług polegających na sporządzeniu opinii eksperckich dotyczących zgodności z wymogami środowiskowymi projektów drogowych i wodno-ściekowych wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Małopolskiego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO) na lata 2007-2013.

Przekazanie zarządu nad składowiskiem MZPOK Lipówka II w Dabrowie Górniczej
12 marca 2009

Dział środowiskowy Lemtech Konsulting ukończył dokumentację wymaganą do przekazania MZPOK Lipówka II w Dabrowie Górniczej w zarzadzanie podmiotowi zewnętrznemu na okres 10 lat.

Aktualizacja studium dla Konstantynowa Łódzkiego
27 lutego 2009

"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Konstantynowa Łódzkiego (faza II) zgłaszanego o dofinansowanie do Funduszu Spójności" to nazwa zadania, dla którego zaktualizwalismy Studium Wykonalnosci. Powyższy projekt ma na celu ochronę środowiska naturalnego poprzez dokonanie renowacji istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej, budowę nowych kolektorów i kanałów wodociągowych na obszarach do tej pory nie skanalizowanych oraz modernizację ujęcia wody.

Study Tour dla Mongolskich parlamentarzystów 30.12 - 07.12.2008
9 grudnia 2008

Grupa parlamentarzystów i wysokich rangą urzędników ministerialnych odwiedziła Polskę, by poznawać zasady rządzące polską samorządnością. Mongolia stojąca u progu reform samorządowych zdecydowała się skorzystać z polskich doświadczeń i uzyskac z pierwszej ręki informacje o systemie samorządowym funkcjonującym w naszym kraju.

Lemtech Konsulting na POLEKO 27-30 X 2008
20 pażdziernika 2008

Lemtech na POLEKO 2008. Nasze stanowisko na targach w Poznaniu w dniach 27-30 X 2008 odwiedzili liczni goście. Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie.

Wielowariantowa koncepcja dla MOś w Oławie
10 września 2008

Celem przygotowanej przez LEMECH Konsulting koncepcji była analiza wariantów modernizacji gospodarki osadowej w Miejskiej Oczyszczalni ścieków (RLM - ok. 54 000), w aspekcie lokalnych uwarunkowań dla końcowego zagospodarowania osadów oraz uwarunkowań prawnych po roku 2011.

Studium wykonalności dla Chróścic
10 lipca 2008

Trwają prace nad aktualizacja studium wykonalności dla modernizacji stopnia wodnego Chróścice na Odrze.

W swojej ofercie mamy nowe szkolenia.
27 czerwca 2008
Dostosowując ofertę szkoleń do potrzeb naszych partnerów rozpoczynamy szkolenia otwarte z zakresu IPPC i gospodarki odpadowej. Dla wnioskodawców chcących skorzystać z naszej pomocy przed przekazaniem wniosków o współfinansowanie przedsięwzięć w ramach I Osi Priorytetowej POIiś mamy specjalne szkolenie dot. oceny wniosków. >>

Profesor Jan A. Oleszkiewicz przeprowadził wysokospecjalistyczne szkolenie
25 czerwca 2008
W dniach 23-24 czerwca 2008 dwudziestoosobowa grupa specjalistów, technologów i kadry kierowniczej polskich oczyszczalni wzięła udział w szkoleniu: "Usuwanie azotu i fosforu do zaostrzonych wymogów Dyrektywy UE: praktyka i nowe technologie. Nowoczesna przeróbka osadów ściekowych." Szkolenie prowadził prof. Jan A. Oleszkiewicz wykładowca inżynierii ochrony środowiska na Uniwersytecie Manitoba w Kanadzie, specjalizujący się w zagadnieniach biologicznego oczyszczania ścieków oraz przeróbki osadów ściekowych. Kolejne szkolenie za rok, wczesniej jednak liczymy na mozliwośc skorzystania z wiedzy profesora przy okazji praktycznych warsztatów o pokrewnej tematyce, gdzie poruszane będa problemy codziennej eksploatacji oczyszczalni scieków.

Trwa proces rozpatrywania wniosku o dofinasowanie inwestycji w Malborku
29 maja 2008
Wniosek "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie zlewni oczyszczalni ścieków Czarne Stogi w Malborku" " o dofinansowanie z Funduszu Spójności jest na etapie opiniowania.

Finalizujemy wnioski o dofinansowanie z Funduszu Spójności inwestycji w Żyrardowie
28 maja 2008
Wniosek o dofinansowanie projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów" ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko jest juz w fazie oceny.

Zakopane coraz bliżej uzyskania dofinansowania z Funduszu Spójności
26 maja 2008
Finalizujemy proces składania wniosku do Funduszu Spójności (wraz ze studium wykonalności i raportem oddziaływania na środowisko) o dofinansowanie projektu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej Gminy Miasta Zakopane.

Transport przyjazny środowisku
15 maja 2008

Przygotowalismy 2 wnioski o dofinansowanie projektów poprawy żeglowności na Odrze - w ramach prioryetetu VII, działanie 7.5.

Ekologiczne bezpieczeństwo stopnia wodnego
31 stycznia 2008

Razem z warszawskim Hydroprojektem opracowujemy komplet dokumentów aplikacyjnych do POIiś - Oś priorytetowa III, Działanie 3.1. >>

Koncepcja modernizacji gospodarki osadowej w oczyszczalni ścieków Dębe w Orzechowie.
28 stycznia 2008

LEMTECH Konsulting na zlecenie MPWiK w m. st. Warszawie opracowało koncepcję gospodarki osadowej dla Oczyszczalni ścieków Dębe.>>


Goście zza Wielkiej Wody
23 sierpnia 2007
Delegacja stanu Illinois, której przewodził wicegubernator Pat Quinn, spędziła 10 dni w Polsce, odwiedzając m.in. nasze biuro. Nasza współpraca ze Stanami Zjednoczonymi sięga początków poprzedniej dekady, kiedy to zarządzaliśmy Programem LEM (Local Environmental Management), finansowanym przez Amerykańską Agencję Rozwoju Międzynarodowego USAID >>

Nowe inwestycje na 100-lecie
1 sierpnia 2007
Dzięki unijnym dotacjom zakopiańska sieć wodociągowo-kanalizacyjnej, która obchodzi stulecie swojego istnienia, zostanie rozbudowana. Nasza firma przygotowuje wniosek do Funduszu Spółności. >>

Nasz ósmy wniosek do Funduszu Spójności
20 lipca 2007
Podpisaliśmy umowę z władzami Konstantynowa Łódzkiego na opracowanie wniosku do Funduszu Spójności wraz ze studium wykonalności i raportem oddziaływania na środowisko. Projekt dotyczy rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. >>

Współpraca bośniacko-amerykańsko-polska
16 lipca 2007
Grupa parlamentarzystów z Bośni i Hercegowiny przez tydzień poznawała w teorii i
praktyce polski system finansów samorządu terytorialnego. Oprócz Ministerstwa Finansów,
Regionalnej Izby Obrachunkowej i Sejmu RP nasi goście odwiedzili trzy doskonale rozwijające
się gminy: Zielonki, Niepołomice i Kraków. Inicjatorką przyjazdu Bośniaków była organizacja,
z którą od lat współpracujemy - USAID. >>

Unijne dotacje od podszewki - szkolenia
4 lipca 2007
Oferujemy szkolenia dla tych, którzy chcą się jak najlepiej przygotować się do pozyskiwania unijnych środków w nowym okresie programowania 2007-2013. Pokażemy m.in., jak skutecznie zarządzać projektem w fazie przedinwestycyjnej oraz jak sporządzić studium wykonalności i analizy ekonomiczno-finansowe. >>

LEMTECH wśród najlepszych firm doradczych
18 maja 2007
W najnowszym rankingu firm konsultingowych przeprowadzonym przez dwumiesięcznik "Fundusze Europejskie" znaleŸliśmy się na trzecim miejscu w kraju pod względem skuteczności w pozyskiwaniu dla swoich klientów unijnych środków (510 mln zł w ciągu ostatnich dwóch lat). >>

P< 1mg/L;  N< 10mg/L
11 kwietnia 2007
Jak dostosować do unijnych norm jakość odpływu z oczyszczalni ścieków? W jaki sposób usprawnić usuwanie azotu i fosforu ze ścieków? Na te pytania odpowie prof. Jan Oleszkiewicz podczas warsztatów szkoleniowych, które odbędą się w Krakowie 29 maja br. >>

Bełchatów aplikuje do Funduszu Spójności
21 lutego 2007
Władze miasta i gminy Bełchatów chcą ze środków UE rozbudować oraz zmodernizować system wodno-kanalizacyjny. Obecnie w części aglomeracji zdarzają się przypadki, iż ścieki odprowadzane są do nieszczelnych szamb, a nawet do rzeki Rakówki. Przygotowanie wniosku do Funduszu zlecono naszej firmie. >>

Wisłoka będzie czystsza i bezpieczniejsza
23 stycznia 2007
Unia Europejska może sfinansować nawet 80% kosztów budowy zbiornika wodnego Kąty-Myscowa szacowanych na 732 mln zł. Dzięki tej inwestycji znacząco poprawi się poziom zaopatrzenia w wodę mieszkańców doliny Wisłoki. Obszar ten będzie także skuteczniej chroniony przed powodzią, poprawi się czystość wód rzeki, zwiększy się przepływ minimalny, gwarantując przepływy biologiczne, powstanie hydroelektrownia o mocy 1,5 MW i wzrośnie atrakcyjność turystyczna najbliższego otoczenia zbiornika. Aby to tego doszło nasza firma musi przygotować pełną dokumentację aplikacyjną do Funduszu Spójności. >>

Szkolenia dla samorządów i przedsiębiorstw
19 grudnia 2006
W latach 2007-2013 zmianie ulegną zasady przyznawania dotacji unijnych, a w kwietniu przyszłego roku upływa ostatni termin naboru wniosków do Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG. To dwie najważniesze wiadomości, które wzięliśmy pod uwagę ustalając program szkoleń na pierwszą połowę 2007. >>

Fundusz Spójności dla Krakowa i Malborka
13 grudnia 2006
Wygraliśmy dwa przetargi ogłoszone przez NFOśiGW na opracowanie wniosków do Funduszu Spójności, studiów wykonalności i raportów oddziaływania na środowisko przedsięwzięć: "Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie II etap" oraz "Gospodarka ściekowa w Malborku". >>

Modernizacja katowickiej oczyszczalni ścieków
4 grudnia 2006
Na zlecenie Urzędu Miasta Katowic wraz z firmą HYDROPROJEKT przygotowujemy dokumentację pojektową modernizacji oczyszczalni ścieków w Panewnikach o przepustowości 18 tys. m3 na dobę (w tym studium wykonalności i raport środowiskowy) >>

Trudne tematy
16 listopada 2006
Na łamach listopadowego Przeglądu Komunalnego oraz Almanachu Ekologii zabraliśmy głos w dwóch jakże aktualnych i budzących w naszym kraju spore emocje sprawach: budowy zakładów termicznej utylizacji i zagospodarowania osadów ściekowych >>

Kolejny projekt do Funduszu Spójności
12 września 2006
Właśnie przystępujemy do prac nad studium wykonalności, raportem środowiksowym oraz wnioskiem do Funduszu Spójności projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Helu" >>
4 września 2006
Trzy ostatnie lata były bardzo dobre dla naszych klientów, bowiem w tym czasie pozyskaliśmy dla nich przeszło 510 mln zł z funduszy i programów pomocowych (m. in. Funduszu Spójności, ZPORR oraz programu SAPARD). Pieniądze te mają być przeznaczone przede wszystkim na projekty inwestycyjne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. >>

1 sierpnia 2006
W najnowszej ofercie, oprócz znanych już szkoleń (m.in. studium wykonalności, analiza finansowa i ekonomiczna, raport środowiskowy, Fundusz Spójności, Norweski Mechanizm Finansowy, gospodarka ściekowa) znalazł się nowy temat: zarządzanie projektem wg wymagań UE. >>

20 lipca 2006
Dziennik "Rzeczpospolita", po dokładnym zbadaniu finansów polskich samorządów, do czwórki najsprawniej zarządzanych miast na prawach powiatu wybrał Kraków i Bydgoszcz. To dla nas wielki powód do satysfakcji, ponieważ obydwa miasta - dzięki naszej pomocy - otrzymają w sumie 476 mln zł z Funduszu Spójności na inwestycje infrastrukturalne. >>

8 czerwca 2006
Na początku czerwca gościliśmy przedstawicieli administracji rządowej z różnych stanów Indii w ramach projektu pomocy technicznej, którego realizację rozpoczęliśmy w lutym tego roku, a którego celem jest stworzenie efektywnego systemu regionalnej polityki gospodarki odpadami komunalnymi w Indiach. >>

8 czerwca 2006
Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach przygotowujemy aktualizację "Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego" oraz prognozę jej oddziaływania na środowisko. Projekt obejmuje wszystkie rodzaje odpadów wytwarzanych w województwie a także przywożonych na jego obszar. więcej>>

9 maja 2006
W ramach programu LARGIS II, finansowanego przez Brytyjski Departament ds. Rozwoju Międzynarodowego, doradzaliśmy Ministerstwu Gospodarki Ukrainy, jak efektywnie zarządzać dotacjami budżetowymi przezna-czonymi na rozwój poszczególnych regionów kraju. więcej>>

28 kwietnia 2006
Pod koniec czerwca prof. Oleszkiewicz poprowadzi w Krakowie warszaty poświęcone teorii i praktyce przeróbki osadów oraz oczyszczaniu ścieków do granic mozliwości technologii. więcej>>

9 kwietnia 2006
Zakończyła się szósta wizyta studyjna (study tour) samorządowców z Bośni i Hercegowiny poświęcona doświadczeniom polskich samorządów w usprawnianiu obsługi mieszkańców oraz reorganizacji pracy urzędów. więcej>>

Mapa roślinności rzeczywistej Krakowa
30 marca 2006
Urząd Miasta Krakowa ogłosił przetarg na wykonanie "Mapy roślinności rzeczywistej Krakowa i wyznaczenie obszarów przyrodniczo najcenniejszych, niezbędnych dla utrzymania równowagi ekosystemu miasta". Potrzebę wykonania tego typu mapy uzasadnialiśmy w Programie ochrony środowiska dla Krakowa, który opracowalismy na przełomie 2004 i 2005 roku. więcej>>

27 lutego 2006
Poszukujemy kandydatów do pracy na stanowiskach: inżynier sanitarny i inżynier ds. infrastruktury wodociągowej. więcej>>

Oferta szkoleniowa
18 lutego 2006
Od marca do czerwca br. przeprowadzimy szkolenia poświęcone następującym tematom: studium wykonalności, analiza finansowo-ekonomiczna, Fundusz Spójności, Norweski Mechanizm Finansowy, raport środowiskowy, gospodarka ściekowa oraz system EMAS. więcej>>

LEMTECH członkiem korporacyjnym IWA
15 lutego 2006
Nasza firma została członkiem korporacyjnym International Water Association (IWA), organizacji zrzeszającej ponad 10 tys. specjalistów gospodarki wodno-ściekowej z całego świata. więcej>>

Akredytacja PARP
2 lutego 2006
Posiadamy akredytację PARP na świadczenie usług doradczych "Wzrost konkurencyjności MśP poprzez doradztwo". Dzięki temu nasi klienci mogą ubiegać się o dofinansowanie od 50% do 100% poniesionych kosztów. więcej>>

EMAS w Polsce
15 stycznia 2006
Zakończyliśmy realizację projektu "Wdrażanie i promocja unijnego systemu ekozarządzania i audytu EMAS w Polsce" - opracowaliśmy podręczniki, materiały informacyjne i stronę internetową oraz przeszkoliliśmy 500 osób. więcej>>

Szkolenia dla Urzędu Marszałkowskiego
2 stycznia 2006
W grudniu przeszkoliliśmy pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku. więcej>>

Konferencja IWA w Krakowie
21 września 2005
W dniach 19-21 września 2005 w Krakowie odbyła się Międzynarodowa Konferencja IWA "Usuwanie związków biogennych ze ścieków i wód posadowych" więcej>>

Nagroda dla prof. Oleszkiewicza
12 sierpnia 2005
Nasz ekspert prof. Jan A Oleszkiewicz otrzymał prestiżowy Złoty Medal Gordona Maskew przyznawany przez Water Environmental Federation (WEF). więcej>>

Samorządowcy z Bośni
16 czerwca 2005
W dniach 12-19 czerwca gościliśmy (dzięki USAID) grupę samorządowców z Bośni i Hercegowiny więcej>>

Program ochrony środowiska dla Krakowa
13 kwietnia 2005
Rada Miasta Krakowa uchwaliła "Program ochrony środowiska i plan gospodarki odpadami dla Krakowa" opracowany przez naszą firmę. więcej>>

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :